trojaneer

广告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

网站广告:

主头广告:$ 300

页脚主的广告费:$ 250

广告侧边栏:$ 100

年鉴广告:

整页:$ 300

半页:$ 175

1/4页:$ 100

1/8页:$ 50

新闻杂志广告:

全背页费:$ 250

在$ 225全页

半页:$ 175

1/4页:$ 100

推特提供的广告:

$ 25 /游戏

如果您有任何疑问,请发邮件 [电子邮件保护]

广告合同为2019-20学年。请发邮件 [电子邮件保护] 如果您想购买的广告。

老虎机游戏下载
广告